Zdravotní služby a DPH

Zdravotní služby a DPH od 1.4.2012

V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách došlo k novelizaci §51 a §58 zákona o DPH, kdy se mění od 1.4.2012 podmínky pro posuzování osvobození u zdravotních služeb.
Dle sdělení GFŘ jsou v novelizovaném znění § 58 odst. 1 zákona o DPH od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby
 • zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

Pro uplatnění osvobození od daně podle § 58 zákona o DPH není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. jestli pacientem, z veřejného zdravotního pojištění či jinou osobou. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem pro uplatnění osvobození od daně, bude daná služba osvobozena bez ohledu na způsob jejího hrazení.
V této souvislosti je třeba zmínit i problematiku regulačních poplatků ve zdravotnictví. V případě regulačních poplatků i nadále platí, že tento poplatek je součástí úplaty za poskytnutou zdravotní službu příp. dodání zboží. U zdravotních služeb osvobozených podle § 58 zákona o DPH bude tak celá úplata včetně regulačního poplatku osvobozena od daně. U zdravotních služeb a u dodání zboží, které nelze osvobodit podle § 58 zákona o DPH, se uplatní u celé úplaty, která zahrnuje taktéž regulační poplatek daň na výstupu ve výši odpovídající příslušné sazbě daně.

Podle zákona o zdravotních službách se za zdravotní službu považuje:

 • poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky
 • konzultační služby
 • nakládání s tělem zemřelého
 • zdravotnická záchranná služba (zákon č. 374/2011 Sb.)
 • zdravotnická dopravní služba
 • přeprava pacientů neodkladné péče
 • činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení
 • transfuzní služby nebo krevní banky
 • specifické zdravotní služby podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 373/2011 Sb.)

Služby zdravotní péče definuje § 2 odst. 4 zákona o zdravotních službách. Tyto služby v sobě zahrnují preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky.

Na druhé straně nelze považovat za služby osvobozené od DPH podle § 58 zákona o DPH např. :

 • odběry krve pro policii např. obsah alkoholu, drog či jiných omamných látek v krvi
 • laboratorní rozbory pro policii či soudy
 • rozbory pro určení otcovství
 • lékařské posudky např. pro účely soudního sporu, v souvislosti s poskytnutím pojistného plnění
 • administrativní úkony ve zdravotnictví (výpis z dokumentace, zapůjčení dokumentace, vydávání některých potvrzení)
 • většinu úkonů estetické chirurgie
 • prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončení

Zde je nutno uvést, že mimo to jsou tu i jiné zdravotní prohlídky pro zaměstnavatele – z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního poměru nebo v souvislosti s nemocemi z povolání. U těchto již půjde o zdravotní služby, které jsou osvobozené.
Do limitu obratu pro povinnou registraci k DPH se osvobozené zdravotní služby i nadále nezahrnují.

6 komentářů k “Zdravotní služby a DPH”

 • Zdeňka napsal:

  Dobrý den, mám prosbu. Já vím, že poslední zvýrazněný řádek mně ujišťuje, že do obratu pro povinnou registraci k DPH se osvobozené zdravotní služby nezahrnují. Když lékařka vykonává současně osvobozené i neosvobozené zdravotní služby, pro výši obratu sleduji pouze služby neosvobozené. Je to tak dobře? Děkuji za odpověď*****

 • Sisa napsal:

  Dobrý den, pokud lékař poskytuje pouze služby osvobozené od DPH bez nároku na odpočet a zároveň pořizuje zboží od německého plátce, musí se při překročení limitu 326tis Kč registrovat k DPH? Nebo je stále této povinnosti zproštěn dle § 95/10? Pokud by měl odvést DPH z tohoto pořízení, může být ještě stále ve hře osvobození dodání zboží podle §58? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, v tomto případě jedná o pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani §16 ZDPH, jehož hodnota se sleduje u osob povinných k dani neplátců DPH pro účely registrace §94/6 ZDPH. Pokud dojde k překročení hodnoty pořízeného zboží bez DPH 326000,-, pak se lékař stává plátcem dnem, kdy hodnota zboží překročila částku 326000,- a do 15-ti dnů je povinen podat přihlášku k registraci §95/6. V dotazu zmiňujete §95/10, toto ustanovení zákona se týká například situace, kdy lékař, který uskutečňuje pouze plnění osvobozené bez nároku na odpočet §58, by se chtěl dobrovolně stát plátcem DPH, toto není možné, protože dle tohoto ustanovení není oprávněn podat přihlášku k registraci, je osvobozen od povinnosti se registrovat. Výjimku zde tvoří případ, kdy se lékař rozhodne, že bude uplatňovat daň u nájmů vůči jiným plátcům dle §56, pak může podat přihlášku k registraci kdykoliv. Ještě bych ráda upozornila, že v případě přijetí služby (mimo služeb osvobozených bez nároku na odpočet) z EU od osoby registrované k dani v EU podle §9/1 ZDPH, by se lékař stal také plátcem DPH již dnem poskytnutí této služby např. služby právní, poradenské, reklamní §94/8 ZDPH. Další možné případy vzniku plátcovství jsou uvedeny v §94 ZDPH. Přeji pěkný den.

 • Marcela napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na účtování dph u preventivních prohlídek, pokud si tento výkon vyžádá ošetřující lékař. Děkuji

  • Dobrý den,
   zdravotní služba může být osvobozená, pokud se jedná o službu podle zákona o zdravotních službách, je to služba s léčebným cílem, chránící lidské zdraví a je poskytována poskytovatelem s příslušným oprávněním. Podle judikatury ESD lze i předcházení nemocí a diagnostiku považovat za zdravotní službu. Osvobodit lze zdravotní službu pouze, pokud se vztahuje na konkrétní osobu a jedná se službu s léčebným cílem chránící lidské zdraví. Pravidelné lékařské kontroly lze osvobodit, pokud jsou zaměřeny na sledování zdravotního stavu osoby, prevenci a diagnostiku. Je tedy nutné posoudit individuálně, zda jsou splněny výše uvedené podmínky pro osvobození. Pěkný den.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334