Režim přenesení daňové povinnosti

Aktuální problém

Od 1.1.2012 platí nový režim v zákoně o DPH týkající se řady plátců, kteří poskytují stavební a montážní práce, přinášející řadu problémů a komplikací. Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH tzv. český „reverse charge“.

V čem režim přenesení daňové povinnosti spočívá?

Plátce, který uskutečňuje tuzemské zdanitelné plnění (dodavatel) vůči jinému plátci (odběratel) neuplatní daň na výstupu a vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně a uvede na něm, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Vykazuje se na řádku 25 daňového přiznání.
Plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je povinen přiznat (ř. 10/11 přiznání) daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (ne ke dni přijetí zálohy) a zároveň si uplatní nárok na odpočet daně (ř. 43/44 daňového přiznání).
Odběratel nemusí mít daňový doklad pro uplatnění nároku na odpočet daně. Odběratel je povinen na daňovém dokladu doplnit výši daně.
Dodavatel i odběratel vedou evidenci podle §92a obsahující DIČ druhé strany, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z evidence se předkládá elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

V režimu přenesení daňové povinnosti není možné vystavovat zjednodušené daňové doklady!
Při použití režimu přenesení daňové povinnosti se tento režim vztahuje na celé plnění včetně spotřebovaného materiálu, dopravného atd…Dále platí, že režim pro plnění hlavní se použije i na plnění vedlejší, která by jinak samostatně tomuto režimu nepodléhala. Zde může nastat komplikace při posuzování, co je možno ještě považovat za vedlejší plnění a co již je samostatným plněním a režimu přenesení daňové povinnosti nemusí podléhat.

U jakých stavebních nebo montážních prací se režim přenesení daňové povinnosti použije?
Režim přenesení daňové povinnosti se použije u stavebních nebo montážních prací zatřídění v klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43. Tuto klasifikaci je možné najít na stránkách Českého statistického úřadu.
Problémy při uplatnění tohoto režimu se mohou vyskytnout právě při zatřídění planění z hlediska klasifikace CZ-CPA př. oprava zařízení pevně zabudovaného do stavby může být opravou tohoto zařízení (potom se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije) nebo opravou stavby (jedná se o stavební nebo montážní práci a režim přenesení daňové
povinnosti se použije).

Co se stane, pokud dodavatel režim přenesení daňové povinnosti použije nesprávně u plnění, které režimu nepodléhá nebo naopak režim nepoužije i když ho měl použít?
Pokud dodavatel použije režim přenesení daňové povinnosti i na případy, kdy použit být nemá, hrozí, že mu finanční úřad doměří daň na výstupu. Jestliže dodavatel naopak režim přenesení daňové povinnosti nepoužije, ačkoli jsou splněny podmínky pro jeho uplatnění – odběratel tak nemá nárok na odpočet daně na vstupu a pokud nárok na odpočet daně uplatnil, pak mu hrozí opět postih ze strany finančního úřadu.
Pokud odběratel obdrží na plnění, u kterého má být režim přenesení daňové povinnosti uplatněn, běžný daňový doklad s daní a dodavatel trvá na uplatnění standardního režimu, měl by odběratel takovýto doklad zaevidovat bez daně a zaplatit do odběrateli také bez daně, jinak se vystavuje riziku sankcí za neoprávněně uplatněný odpočet DPH na vstupu.
Režim přenesení daňové povinnosti je složitou oblastí DPH, a proto v mnohých případech je lepší se obrátit na odborníka např. daňového poradce, který má potřebné znalosti a najde vhodné řešení.

Dotazy a připomínky můžete zveřejnit pod článkem nebo mi zaslat na email uvedený v kontaktech.

Komentáře nejsou povoleny nebo jsou již uzavřeny.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334