Registrace k DPH, limit obratu, zdaňovací období a přiznání k DPH

Registrace k DPH, limit obratu, zdaňovací období a termíny pro podání daňového přiznání k DPH

V souvislosti se zúžením okruhu osvobozených zdravotních služeb od DPH dochází ke změnám, které dopadají na subjekty, kteří poskytují služby zdravotní péče nově již neosvobozené a tudíž musí tyto služby započítávat do limitu obratu pro povinnou registraci k DPH 1mil.kč. Pro mnohé poskytovatele těchto zdravotních služeb to bude znamenat překročení limitu obratu a nutnost registrace k DPH.

Obrat je v zákoně o DPH v §6 definován takto:
„Obratem se pro účely zákona o DPH rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
a) zdanitelné plnění,
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle §54 až 56, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do obratu se z osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně (kam patří i osvobozené zdravotní služby) zahrnují pouze činnosti pojišťovací, finanční a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a to pouze, pokud se nejedná o příležitostnou činnost.

Pokud tedy dojde k překročení limitu obratu, subjekt musí podat přihlášku k registraci svému místně příslušnému finančnímu úřadu do 15-ti dnů od konce měsíce, v němž byl limit překročen a plátcem DPH se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po překročení limitu obratu. Např. k překročení obratu došlo v měsíci dubnu 2012, přihlášku k registraci k DPH podá podnikatel do 15.5.2012 a plátcem DPH se stává od 1.7.2012.

Zdaňovací období pro plátce DPH s obratem za předcházející kalendářní rok do 2 mil. je kalendářní čtvrtletí. Plátce s obratem od 2 mil. do 10 mil. si může zdaňovací období zvolit buďto čtvrtletní nebo měsíční a plátce, který dosáhl obratu 10 mil. a více má zdaňovací období měsíční.

Změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní a naopak musí plátce oznámit správci daně do 31.1. příslušného roku, jinak zůstává nezměněno.
Daňové přiznání k DPH se podává do 25.dne po skončení zdaňovacího období např. plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím podává daňové přiznání do 25.4. za 1.čtvrtletí, do 25.7. za 2.čtvrtletí atd.

Limit obratu pro povinnou registraci pro rok 2013 zůstane nezměněn ve výši 1 mil. Snížení hranice limitu obratu na 750000,- bylo schváleno s účinností od 1.1.2015 v souvislosti s přijetím zákona č. 458/2011 o jednotném inkasním místě tzv. JIM. Předpokládá se, že účinnost bude ještě posunuta na 1.1.2014, zatím ale zůstává původní verze s účinností od roku 2015.

10 komentářů k “Registrace k DPH, limit obratu, zdaňovací období a přiznání k DPH”

 • ada.c napsal:

  Dobrý den, prosím o informaci ohledně limitu obratu. Pokud by účinnost zákona byla od 1.1.2014 (limit 750000 Kč)a můj obrat by k 31.12.2013 byl těsně pod 1000000 Kč, znamená to, že i když v lednu 2014 budu mít obrat 0 Kč, stejně se musím stát plátcem DPH, protože za uplynulých 12 měsíců budu mít obrat vyšší než 750000 Kč? Nebo bude pro nový limit platit od 1.1.2014 nových 12 po sobě jdoucích měsíců? Moc děkuji za odpověď.
  Ada

  • Dobrý den,
   v novele zákona o DPH zatím nejsou přechodná ustanovení, která by upravovala tuto oblast. Dle znění zákona o DPH po nabytí účinnosti zákona č.458/2011Sb.se plátcem DPH stává osoba povinná k dani při překročení limitu obratu za předcházejících 12 měsíců 750000,-, což znamená, že se bude počítat do limitu 750000,- obrat za všech 12 předcházejících měsíců bez ohledu na účinnost zákona č.458/2011Sb. o jednotném inkasním místě, ve kterém je tato změna limitu obratu zakotvena. Přeji hezký den.

 • Zlata napsal:

  Prosím o informaci, zda a u jakých výdajů je možné zpětně uplatnit DPH na vstupu, když obrat sdružení byl překročen za měsíc 5/12. Protože sdružení nemělo zpracované účetnictví, bylo to zjištěno až pozdě. Neřeším teď nesplnění povinnosti registrace do 15.6.2012
  Děkuji

  • Dobrý den,
   tuto problematiku řeší přechodná ustanovení k novele zákona o DPH ČL.II.zákona č.502/2012 SB. bod 4. Pokud osoba povinná k dani překročila společně s ostatními účastníky sdružení obrat pro registraci k DPH podle starého zákona v 5/12 a nesplnila povinnost se registrovat v roce 2012, tak se stává plátcem ze zákona a to dnem účinnosti novely zákona tzn. 1.1.2013 se stává plátcem, přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů. Povinnosti za sdružení plní určený účastník sdružení §100/4. Datum, kdy se stává plátcem je důležité pro posouzení uplatnění nároku na odpočet DPH. §79 ZDPH umožňuje uplatnit v daňovém přiznání za první zdaňovací období nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění pořizených 12 měsíců před dnem, kdy se osoba stala plátcem a k tomuto dni (1.1.2013) musí být tato plnění součástí obchodního majetku.(např. drobný a dlouhodobý majetek a služby, které jsou součástí obchodního majetku). Uvede se pouze daň (plný nebo krácený nárok) na ř.45 daňového přiznání. Podrobněji viz. §79/1-2 ZDPH. Od.1.1.2013 je v našem příkladu osoba povinná k dani již plátce, takže může uplatnit za splnění obecných podmínek §72 ZDPH nárok na odpočet v daňovém přiznání běžným způsobem. Za období od 1.8.2012 do 31.12.2012, kdy měla být osoba plátcem DPH bude stanovena daň podle přechodných ustanovení k novele bod 4. náhradním způsobem dle §98 ZDPH dle znění starého zákona. Pěkný den.

 • Martin napsal:

  V případě že se stanu plátcem DPH, existuje možnost být znovu neplátce dph?

  • Dobrý den, ano můžete požádat o zrušení registrace, pokud obrat za 12 měsíců nedosáhl 1 mil.Kč a od data registrace uplynulo 12 měsíců nebo v případě, kdy přestanete vykonávat ekonomickou činnost.
   Pěkný den.

 • Jitka napsal:

  Dobrý den,
  chtěla jsem Vás poprosit o odpověď na otázku, kdy jsme čtvrtletní plátce DPH s ročním obratem cca 6 mil. Kč a chtěli bychom se stát od r. 2013 plátci měsíčními.
  Mám čas podat žádost na FÚ do 31.01.2013, nebo jsem tuto změnu již nestihla?
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den

  Jitka

  • Dobrý den,
   v daňovém přiznání k DPH za 4. čtvrtletí 2012 máte možnost na první straně formuláře zvolit zdaňovací období na další rok. Obecně se toto oznámení musí učinit do 31.1. roku, kdy chcete změnit zdaňovací období.Pěkný den

 • elsim napsal:

  Dobrý den,
  od 1.1.2013 jsme se stali měsíčními plátci dph. Pokud v tomto roce nedosáhneme obratu 10 mil. můžeme požádat o placení dph opět čtvrtletně?

  • Dobrý den,
   od 1.1.2013 jsou všichni nově zaregistrovaní plátci ze zákona měsíčními plátci, o změnu mohou požádat, pokud obrat nepřesáhne 10 mil. za předcházející kalendářní rok, požádat o změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní nelze v roce registrace a v roce následujícím. Můžete zkusit využít ještě možnost podat žádost o změnu zdaňovacího období dříve z důvodů zvláštního zřetele hodných, žádost se musí podat do konce října roku registrace, finanční úřad Vám může a nemusí vyhovět §99a odst.3 ZDPH. Přeji hezký den.

Jaký další článek by Vás mohl také zajímat: +420 608 636 334