DPH 2013 novinky TEST
7
Srp
Posted by Eva Muselíková in Aktuality, Články on 08 7th, 2013

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 • GFŘ dne 26.4.2013 zveřejnilo dodatek č. 1 k přechodným ustanovením týkající se §44 ZDPH k možnosti provést opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení:
  Podléhalo li původní zdanitelné plnění ZDPH ve znění před účinností novely, tj. do 31. 3. 2011, nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2011 provést. Předcházející znění ZDPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení § 44 možné vztáhnout, zákon č. 47/2011 Sb. neobsahuje. Opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH lze tedy provést pouze u zdanitelných plnění poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011, resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 3. 2011.
 • První nespolehlivý plátce

 • Finanční zpráva ČR zveřejnila informaci o zápisu prvního nespolehlivého plátce k 16.5.2013
  Údaje o nespolehlivém plátci zveřejňuje Finanční správa ČR v zásadě až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu. K datu 16. května 2013 bude v Registru plátců DPH označen příznakem nespolehlivý první plátce DPH.
 • Zásadní změna pravidel pro ručení za DPH při úhradě na nezveřejněný
  účet

 • V poslanecké sněmovně je projednáván zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách – doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva projednávaný jako sněmovní tisk 1004. Součástí vládního návrhu doprovodného daňového zákona je zásadní zmírnění dopadu právní úpravy ručení za neodvedenou DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet. Jedná se o § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, doplněním další podmínky pro možnost uplatnění tohoto ručení pouze, pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.tj. 700.000Kč. Rozdělení úplaty za jedno zdanitelné plnění do více plateb nemá vliv na posouzení podmínek pro ručení. Účinnost této změny se předpokládá nejpozději od 1.1.2014.


 • Co je to daňové poradenství? TEST
  13
  Zář
  Posted by Eva Muselíková in Články on 09 13th, 2012

  Každý podnikatel musí ze zákona vést povinnou záznamní evidenci účetnictví nebo daňovou evidenci. Předpisy se neustále mění a novelizují, průběžně upravují a doplňují. Aktivita našich zákonodárců je zvlášť v daňové a účetní oblasti obdivuhodná. Některé zákony bývají novelizovány i několikrát do roka. V této změti různých zákonů, pokynů a vyhlášek se člověk podnikající ve svém vlastním oboru nemá vůbec čas zorientovat. Stojí pak často před volbou, zda si na daňovou a účetní práci najmout externí firmu nebo zaměstnat účetní přímo ve firmě.

  Read the rest of this entry »  Odklad daňového přiznání a platby daně TEST
  12
  Zář
  Posted by Eva Muselíková in Články on 09 12th, 2012


  Chcete odložit svoji daňovou povinnost, podat daňové přiznání a zaplatit daň později než v řádném termínu?

  Pokud ano, tak máte několik možností, jak si posunout splatnost daně. Jednou z nich je právě požádat daňového poradce o odklad daňového přiznání a zpracování daňového přiznání. Na základě plné moci udělené daňovému poradci, kterou je nutné do termínu pro podání řádného daňového přiznání doručit na místně příslušný finanční úřad, se termín pro podání daňového přiznání a tím tedy i platba daně posouvá o tři měsíce na 1. července.

  Read the rest of this entry »  Spolupracující osoby TEST
  5
  Zář
  Posted by Eva Muselíková in Články on 09 5th, 2012


  Ušetřete tisíce na daních a pojistném, využijte institut spolupracující osoby.

  Možnost rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby upravuje v §13 Zákon o daních z příjmů. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a související daňové výdaje lze rozdělit dle tohoto ustanovení na spolupracujícího manžela(manželku)ve výši max. 50% nebo 540000,- ročně(45000,- měsíčně) Tato částka je chápána jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud spolupracují s podnikatelem i jiné osoby žijící ve společné domácnosti, lze na ně rozdělit maximálně 30% rozdílu příjmů a výdajů nebo 180000,- ročně (15000,- měsíčně).

  Read the rest of this entry »  Registrace k DPH, limit obratu, zdaňovací období a přiznání k DPH TEST
  31
  Čec
  Posted by Eva Muselíková in Články on 07 31st, 2012

  Registrace k DPH, limit obratu, zdaňovací období a termíny pro podání daňového přiznání k DPH

  V souvislosti se zúžením okruhu osvobozených zdravotních služeb od DPH dochází ke změnám, které dopadají na subjekty, kteří poskytují služby zdravotní péče nově již neosvobozené a tudíž musí tyto služby započítávat do limitu obratu pro povinnou registraci k DPH 1mil.kč. Pro mnohé poskytovatele těchto zdravotních služeb to bude znamenat překročení limitu obratu a nutnost registrace k DPH.

  Read the rest of this entry »  Zdravotní služby a DPH TEST
  23
  Čec
  Posted by Eva Muselíková in Články on 07 23rd, 2012

  Zdravotní služby a DPH od 1.4.2012

  V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách došlo k novelizaci §51 a §58 zákona o DPH, kdy se mění od 1.4.2012 podmínky pro posuzování osvobození u zdravotních služeb.
  Dle sdělení GFŘ jsou v novelizovaném znění § 58 odst. 1 zákona o DPH od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:

  • jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby
  • zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

  Pro uplatnění osvobození od daně podle § 58 zákona o DPH není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. jestli pacientem, z veřejného zdravotního pojištění či jinou osobou. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem pro uplatnění osvobození od daně, bude daná služba osvobozena bez ohledu na způsob jejího hrazení. Read the rest of this entry »

   +420 608 636 334