DPH 2013 novinky TEST
7
Srp
Posted by Eva Muselíková in Aktuality, Články on 08 7th, 2013

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 • GFŘ dne 26.4.2013 zveřejnilo dodatek č. 1 k přechodným ustanovením týkající se §44 ZDPH k možnosti provést opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení:
  Podléhalo li původní zdanitelné plnění ZDPH ve znění před účinností novely, tj. do 31. 3. 2011, nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2011 provést. Předcházející znění ZDPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení § 44 možné vztáhnout, zákon č. 47/2011 Sb. neobsahuje. Opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH lze tedy provést pouze u zdanitelných plnění poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011, resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 3. 2011.
 • První nespolehlivý plátce

 • Finanční zpráva ČR zveřejnila informaci o zápisu prvního nespolehlivého plátce k 16.5.2013
  Údaje o nespolehlivém plátci zveřejňuje Finanční správa ČR v zásadě až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu. K datu 16. května 2013 bude v Registru plátců DPH označen příznakem nespolehlivý první plátce DPH.
 • Zásadní změna pravidel pro ručení za DPH při úhradě na nezveřejněný
  účet

 • V poslanecké sněmovně je projednáván zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách – doprovodný daňový zákon k rekodifikaci soukromého práva projednávaný jako sněmovní tisk 1004. Součástí vládního návrhu doprovodného daňového zákona je zásadní zmírnění dopadu právní úpravy ručení za neodvedenou DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet. Jedná se o § 109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, doplněním další podmínky pro možnost uplatnění tohoto ručení pouze, pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.tj. 700.000Kč. Rozdělení úplaty za jedno zdanitelné plnění do více plateb nemá vliv na posouzení podmínek pro ručení. Účinnost této změny se předpokládá nejpozději od 1.1.2014.


 • Novinky 2013 TEST
  26
  Kvě
  Posted by admin in Aktuality on 05 26th, 2012

  DPH

  • Zvýšení sazby DPH na 15% a 21%
  • Nová pravidla registrace k DPH
  • Nová pravidla pro osvobození převodu staveb (dnes platí pro převody po více jak třech letech od první kolaudace nebo prvního užívání, navrhována je pětiletá lhůta s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, podle přechodného ustanovení se nová lhůta bude vztahovat až pro stavby nabyté po 31.12.2012)
  • Vymezení provozovny pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby
  • Závazné posouzení o použití/nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c (dodání šrotu)
  • Povinnost podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky

  Daň z převodu nemovitosti

  • Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4%

  Daně z příjmů

  Návrh zákona obsahuje:

  • Zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7% příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění – tzv. „solidární zvýšení daně“. Opatření je navrhováno pro období 2013 až 2015
  • Zrušení slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015
  • Omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatele) uplatňující výdaje procentem z příjmů
  • Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15% na 35%

  Ostatní

  • Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění; opatření je navrhováno pro období 2013 až 2015
  • Zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce
  • Zvýšení spotřební daně u řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret


  Novinky v daních 2012 TEST
  26
  Kvě
  Posted by admin in Aktuality on 05 26th, 2012

  Daň z příjmů FO

  • Zvýšení slevy na dani na poplatníka na částku 24840,-
  • Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě na 13404,-
  • Zvýšení maximální roční výše daňového bonusu na 60300,-
  • Zvýšení maximální výše měsíčního bonusu na 5025,-
  • Úroky ze stavebního spoření již nejsou osvobozeny, státní příspěvek zůstává osvobozen
  • Zrušení osvobození pro příspěvky na bydlení u vojáků z povolání

  Daň z příjmů PO

  • Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO jsou daňově uznatelným nákladem
  • Daňově lze odepsat pouze nepromlčené pohledávky
  • Rozšíření výčtu daňově neuznatelných nákladů o náklady související s trestem uveřejnění rozsudku dle §23 zákona o trestní odpovědnosti PO

  Pokyn GFŘ D-6 k uplatňování zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb

  Změny v sociálním a zdravotním pojištění

  • Hranice pro účast na nemocenském pojištění nově 2500,-, platí i pro příjmy za práci členů družstev, společníků, jednatelů s.r.o. , komanditistů k.s. a likvidátorů
  • Nově vzniká povinnost platit sociální pojištění z odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO od částky 2500,-
  • Dohody o provedení práce jsou bez povinnosti odvádět SP a ZP pouze do částky 10000,-, nad tuto částku je povinnost platit SP a ZP
  • Nárok na vrácení přeplatku ZP je 10 let následujících po kalendářním roce vzniku přeplatku

  DPH

  • Od.1.1.2012 se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební a montážní práce
  • Chybějící náležitost daňového dokladu např. DIČ lze již prokázat i jiným způsobem
  • Prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor na 10 let
  • Od 1.4.2012 změny v §58 týkající se osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně poskytování zdravotních služeb a dodání zdravotnického zboží

  Daň z nemovitosti

  • Nově zavedeno zdaňování zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti
   +420 608 636 334