Články o daních
Zdravotní služby a DPH

Zdravotní služby a DPH od 1.4.2012

V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách došlo k novelizaci §51 a §58 zákona o DPH, kdy se mění od 1.4.2012 podmínky pro posuzování osvobození u zdravotních služeb.
Dle sdělení GFŘ jsou v novelizovaném znění § 58 odst. 1 zákona o DPH od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:

 • jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby
 • zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

Pro uplatnění osvobození od daně podle § 58 zákona o DPH není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. jestli pacientem, z veřejného zdravotního pojištění či jinou osobou. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky stanovené zákonem pro uplatnění osvobození od daně, bude daná služba osvobozena bez ohledu na způsob jejího hrazení. Klikněte pro rozbalení zbývajícího textu článku »Režim přenesení daňové povinnosti

Aktuální problém

Od 1.1.2012 platí nový režim v zákoně o DPH týkající se řady plátců, kteří poskytují stavební a montážní práce, přinášející řadu problémů a komplikací. Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH tzv. český „reverse charge“.

V čem režim přenesení daňové povinnosti spočívá?

Plátce, který uskutečňuje tuzemské zdanitelné plnění (dodavatel) vůči jinému plátci (odběratel) neuplatní daň na výstupu a vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně a uvede na něm, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Vykazuje se na řádku 25 daňového přiznání.
Plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je povinen přiznat (ř. 10/11 přiznání) daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (ne ke dni přijetí zálohy) a zároveň si uplatní nárok na odpočet daně (ř. 43/44 daňového přiznání).
Odběratel nemusí mít daňový doklad pro uplatnění nároku na odpočet daně. Odběratel je povinen na daňovém dokladu doplnit výši daně.
Dodavatel i odběratel vedou evidenci podle §92a obsahující DIČ druhé strany, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z evidence se předkládá elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

V režimu přenesení daňové povinnosti není možné vystavovat zjednodušené daňové doklady! Klikněte pro rozbalení zbývajícího textu článku »Novinky 2013

DPH

 • Zvýšení sazby DPH na 15% a 21%
 • Nová pravidla registrace k DPH
 • Nová pravidla pro osvobození převodu staveb (dnes platí pro převody po více jak třech letech od první kolaudace nebo prvního užívání, navrhována je pětiletá lhůta s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, podle přechodného ustanovení se nová lhůta bude vztahovat až pro stavby nabyté po 31.12.2012)
 • Vymezení provozovny pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby
 • Závazné posouzení o použití/nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c (dodání šrotu)
 • Povinnost podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky

Daň z převodu nemovitosti

 • Zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4%

Daně z příjmů

Návrh zákona obsahuje:

 • Zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7% příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění – tzv. „solidární zvýšení daně“. Opatření je navrhováno pro období 2013 až 2015
 • Zrušení slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015
 • Omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatele) uplatňující výdaje procentem z příjmů
 • Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15% na 35%

Ostatní

 • Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění; opatření je navrhováno pro období 2013 až 2015
 • Zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce
 • Zvýšení spotřební daně u řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret


Novinky v daních 2012

Daň z příjmů FO

 • Zvýšení slevy na dani na poplatníka na částku 24840,-
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě na 13404,-
 • Zvýšení maximální roční výše daňového bonusu na 60300,-
 • Zvýšení maximální výše měsíčního bonusu na 5025,-
 • Úroky ze stavebního spoření již nejsou osvobozeny, státní příspěvek zůstává osvobozen
 • Zrušení osvobození pro příspěvky na bydlení u vojáků z povolání

Daň z příjmů PO

 • Odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO jsou daňově uznatelným nákladem
 • Daňově lze odepsat pouze nepromlčené pohledávky
 • Rozšíření výčtu daňově neuznatelných nákladů o náklady související s trestem uveřejnění rozsudku dle §23 zákona o trestní odpovědnosti PO

Pokyn GFŘ D-6 k uplatňování zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

 • Hranice pro účast na nemocenském pojištění nově 2500,-, platí i pro příjmy za práci členů družstev, společníků, jednatelů s.r.o. , komanditistů k.s. a likvidátorů
 • Nově vzniká povinnost platit sociální pojištění z odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO od částky 2500,-
 • Dohody o provedení práce jsou bez povinnosti odvádět SP a ZP pouze do částky 10000,-, nad tuto částku je povinnost platit SP a ZP
 • Nárok na vrácení přeplatku ZP je 10 let následujících po kalendářním roce vzniku přeplatku

DPH

 • Od.1.1.2012 se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební a montážní práce
 • Chybějící náležitost daňového dokladu např. DIČ lze již prokázat i jiným způsobem
 • Prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor na 10 let
 • Od 1.4.2012 změny v §58 týkající se osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně poskytování zdravotních služeb a dodání zdravotnického zboží

Daň z nemovitosti

 • Nově zavedeno zdaňování zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti


Novější články »


 +420 608 636 334